Prima Life | Privacy

Algemeen

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en gezondheidsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet Cliënten rechten Zorg (WCZ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Indien uw gegevens voor andere doeleinden wordt gebruikt zullen wij u daarvoor altijd om toestemming vragen.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

De medewerkers van Prima Life raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, zijn wij aangesloten bij diverse netwerken, het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie, en een extern onderzoeksbureau. Hiervoor worden een (deel van) uw gegevens gebruikt. Dit gebeurt uitsluitend na uw toestemming  en door middel van pseudonimisatie. Pseudonimiseren is een beveiligingsmaatregel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat daarbij duidelijk wordt over welke personen de gegevens gaan. Bij pseudonimiseren van persoonsgegevens kunnen gegevens alleen nog herleidbaar zijn tot een specifiek persoon als er gebruik wordt gemaakt van aanvullende gegevens.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatiesystemen. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging, d.m.v. een verwerkersovereenkomst. Dit geldt ook voor alle andere partijen die namens ons gegevens verwerken.

Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens. Mocht u er via deze weg niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Prima Life Fysiotherapie & Fitness
Schoolstraat 4
7941 CA Meppel
privacy@primalife.nl

Versie: 7-6-2018

Wij zien je graag bij Prima Life!